????วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ??ด้วยวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2476 เป็นวันประกาศใช้ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476” กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล”เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2567 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของเทศบาล การส่งเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล การทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ????
  Home