?? ประชาสัมพันธ์: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการนายกลงพื้นที่ ประจำปี 2567 ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และ เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

   
  Home