โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล?? ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:30 น. นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดบางหลวง จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้ทุกท่านจงสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลดั่งที่ตนปรารถนาทุกประการ

 
  Home