????ประชาสัมพันธ์ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดการประชุมกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง ชุมชนที่ 1 – 5 เพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ การแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลตำบลบางหลวง

 
  Home