โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล??ประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางหลวง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
??มีวาระการประชุมดังนี้ 1. ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567
2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3. นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงรายงานประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2666 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางหลวงได้เห็นชอบรายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน และให้ได้รับบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เทศบาลตำบลบางหลวงเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”

   
  Home