??วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้หารือและพูดคุยในหัวข้อ ดังนี้????
1. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน และแนะนำคณะทำงานประสานงานชุมชน (คปช.)
2. การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ เพื่อขอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. การขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
\
   
  Home