??วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง โดยมีนายอนุชา ใจช่วงโชติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ เทศบาลตำบลบางหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการซ้อมแผน และได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางหลวง สถานีตำรวจภูธรบางเลน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง อบต.บางหลวง มีหน่วยงานภายในพื้นที่และภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางเลนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซ้อมแผนในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในเครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกันในการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง สนับสนุนพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ณ ลานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ????
  Home