โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล??ข่าวประชาสัมพันธ์: นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะ ความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุเพลิงใหม้เกิดขึ้นและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า“เทศบาลตำบลบางหลวงเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”

   
  Home