??ประชาสัมพันธ์ : วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสหนฤนนท์ ภูนาเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรรยายให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”
 
  Home