โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
 
       

      ประชาสัมพันธ์
             ด้วยเทศบาลตำบลบางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการวางท่อระบาย HDPE วงเงินงบประมาณ 4,800,000.00 บาท      (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์นี้.
     <<แหล่งที่มา>>
     งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางหลวง... หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-310872

 

                                                                                    

                                                                                               รายละเอียดแนบท้าย