โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
 
ประชาสัมพันธ์????
ด้วยเทศบาลตำบลบางหลวง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะ รูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ในการก่อสร้างอาคารพัสดุ วงเงินงบประมาณ 807,000 บาท (แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานหมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์นี้
<<แหล่งที่มา>>
....งานพัสดุกองคลังเทศบาลตำบลบางหลวง... ??หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 034-310872


   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
   บก.01
   TOR
   ปร.4
   ปร.5
   ปร.6

 

 

ik