รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑