ประกาศแผนจัดซื้อจัาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑