วัดบางหลวง

วัดบางหลวง
ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดบางหลวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๓ บ้าน บางหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบล บางหลวง
อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม
สังกัดคณะสงฆ์   
มหานิกาย
การตั้งวัด
ได้ตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา
โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น โฉนด เลขที่ ๘๒๖๗ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด