คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลบางหลวง