คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
นายธีรเดช บัวแย้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
นายนพพร จิระวโรภาส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
ดร.สุคนธ์ มูลประหัส
เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
ห้วหน้าส่วนราชการ
นางสาวระเบียบ ขยันดี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง
นางสาวนพรัตน์ ก.ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวระเบียบ ขยันดี
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวระเบียบ ขยันดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางวริศรา มณีวงศ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หัวสำนักปลัด