วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางหลวง (Vision)
สาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึง
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเข้มแข็ง
เน้นทุกส่วนร่วมพัฒนา ปราศจากมลภาวะสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (mission) ในการพัฒนา

1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
2
สนับสนุนและพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้และพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชน
3
สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข สุขภาพอนามัยให้มีคุณภาพ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
5
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการสาธารณะมีคุณภาพและเป็นธรรม
6
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
7
สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1
ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและเพียงพอ
2
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3
พื้นฐานทางสังคมเข้มแข็ง
4
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ สะอาด และสวยงาม
5
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นธรรม
6
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น