ประวัติเทศบาลตำบลบางหลวง

 ตำบลบางหลวง 
ความเป็นมา ยังไม่มีหลักฐานการค้นคว้าที่แน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่มีข้อสันนิษฐานจากหลักฐานหลายอย่างว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง เพราะมีพวกเศษกระเบื้องดินเผาอยู่ทั่วไปและมีมูลดินเป็นลักษณะคูเมือง ในสมัยที่เมืองอู่ทองเป็นราชธานี
แห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำท่าจีน เจ้าเมืองอู่ทองได้อพยพหนีโรคห่ามาตั้งเมืองชั่วคราวที่ตำบลบางหลวงในปัจจุบันได้มอบหมาย
ให้พระมเหสีหลวง คุมราษฎร ขุดคูเมืองด้านหนึ่ง จากการขุดคูเมืองทำให้เกิดคลองขึ้น คลองนี้เรียกว่า “ คลองบางหลวง” และพระมเหสีน้อยคุมราษฎรขุดคลองนี้เรียกว่า“คลองบางน้อย”แต่การสร้างเมืองไม่เสร็จพอโรคห่าหายก็ทรงอพยพราษฎร
ไปสร้างเมืองที่อื่นคนรุ่นหลังๆ ต่อมาเข้าใจว่าบริเวณนี้เป็นเมืองหลวงเก่า จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
มีการตั้งเป็นมณฑล อำเภอและตำบล บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตำบลบางหลวง”
 การจัดตั้งเป็นเทศบาล … 
เทศบาลตำบลบางหลวงเดิมเป็นสุขาภิบาล ตั้งเมื่อ 18 กรกฎาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 60
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ตามโครงสร้างปัจจุบันถูกจัดเป็นเทศบาลขนาดกลาง
ในปัจจุบันมีดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีนายไพรัชย์ ถมค้าพาณิชย์ และนายสรการ สวัสดิ์กิจ
ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
 ลักษณะที่ตั้ง 
ทศบาลตำบลบางหลวงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝังแม่น้ำท่าจีน อยู่ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลบางหลวง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,6 (บางส่วน)
หมู่ 13 (บางส่วน) และหมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล (บางส่วน) ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 56 กิโลเมตร
และ ห่างจากอำเภอบางเลนประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 90 กิโลเมตร
 เทศบาลตำบลบางหลวง มีอาณาเขตติดต่อกับ
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อบต.บางหลวง
ทิศใต้     
ติดต่อกับ
อบต.บางหลวง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อบต.หินมูล
ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ
อบต.บางหลวง
ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศทั่วไปเป็นพื้นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน โดยพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีป่าและภูเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2 เมตร เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จากสุพรรณบุรีผ่านชุมชนบางหลวง ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรรวม 2341 คน มีครัวเรือน 618 ครัวเรือน