คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวงประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

0
621

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวงประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563