โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)

0
4250

เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)