dumrongsak monthong
การศึกษา
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร.
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปทุมคงคา เอกมัย กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาช่างยนต์) จากโรงเรียนกรุงเทพช่างกลพระโขนง กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ป.กศ.สูง (เอกอุตสาหกรรมศิลป์) จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน้าที่ /การงาน
เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 เอกก่อสร้าง โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบางหลวงวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางหลวงวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม