43 หมู่ท ี่6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3439-9242
ประวัติความเป็นมา
หลวงพ่อทา
หลวงพ่อวัน
หลวงพ่อผ่อง
วัตถุมงคล
เจ้าอาวาสปัจจุบัน
กองทุนพระครูประภัศร์ฯ
คณะกรรมการบริหารฯ
กิจกรรมของวัด
ตอบปัญหาธรรม
วัดพระปฐมเจดีย์
พระไตรปิฏก
 

วัดบางหลวง 
ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดบางหลวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๓ บ้าน บางหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบล บางหลวง
อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม
สังกัดคณะสงฆ์  
มหานิกาย
การตั้งวัด
ได้ตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา
โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น โฉนด เลขที่ ๘๒๖๗ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution 
Webmaster : dumrongsak monthong