ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน

 
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ

พนักงานเทศบาลฯ ได้จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาทำ

กิจกรรมต่างๆร่วมกันอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อย่างมีคุณค่าไม่ท้อถอยมีความสุข

ในชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และยังได้ร่วมประชุม วาระดังนี้

1. เลื่อนวันประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2557

2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557

3. เรื่องพิจารณา

- คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางหลวง

- คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางหลวง

- คัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ของเทศบาลตำบลบางหลวง