โครงการพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี 2560-2560

เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ บูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี 2560-2560 เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชน นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชน 1 -5 เขตเทศบาลตำบลบางหลวง