โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
... ..   วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดย นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะที่ เดินทางมาส่ง
   และแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
   1. นางสาวจำเนียร สวามีชัย ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล
  2. นายภวัต ไทรแก้วเรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกองช่าง
  3. นางสุมาลี เพ็งรักษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  4.จ่าเอกสุชาติ คงชาตรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
  ในการนี้ นายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับและมอบเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ เพื่อร่วมเป็นทีมงาน ในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็น
  ไปตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า  “เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”และได้บันทึกภาพร่วมกัน
  โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงได้สนับสนุนอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง   
  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด..
  1. นางสาวจำเนียร สวามีชัย ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล
  2. นายภวัต ไทรแก้วเรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกองช่าง
  3. นางสุมาลี เพ็งรักษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  4.จ่าเอกสุชาติ คงชาตรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
  ในการนี้..นายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับและมอบเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบเพื่อร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”
 และบันทึกภาพร่วมกัน โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงได้สนับสนุนอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด