กีฬาพื้นบ้าน สันนิบาตภาคกลาง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลบางหลวง และเทศบาลตำบลบางเลน เป็นตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครปฐม ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิ่งตะขาบ สันนิบาตภาคกลาง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี