โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
... เทศบาลตำบลบางหลวงได้รับมอบหมายจากอำเภอลบางเลน โดยท่านอนุชา ใจช่วงโชติ ให้เป็นศูนย์ฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
   โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางหลวง ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลหินมูล ตำบลนิลเพชร และ
  ตำบลบัวปากท่า โดยมีนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ให้การต้อนรับ และ ให้การสนันสนุนสถานที่ และวัสดุ-
   อุปกรณ์ ในการดำเนินการครั้งนี้... ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลบางหลวง จะดำเนินการบริการฉีดวัคซีน ให้แก่ผู้ที่ลงทะบียนจาก รพ.สต.ในพื้นที่   ของตน  ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๒.๐๐ น.จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ..