ผู้บริหาร : คณะผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง

 

นายกเทศมนตรี

 

 

ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ

 


รองนายกเทศมนตรีฯ

 

 

นายธีรเดช บัวแย้ม

 

 
นายปิยวัฒน์ สุจินดานุพงศ์


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

 

 

 

ดร.สุคนธ์ มูลประหัส

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 

 
 

     
                      


นางสาวระเบียบ ขยันดี

  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานเทศบาล7)

 
             


   
นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง
(นักบริหารงานเทศบาล7)

ผู้อำนวยการกองศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นางสาวระเบียบ ขยันดี
(รองปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานเทศบาล7)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  

 

นางกัลยา เสรีธนโรจน์
  (นักบริหารงานเทศบาล7)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

  


  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กลับหน้าแรก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com