ผู้บริหาร : คณะผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง

 

นายกเทศมนตรี

 

 

ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ

 


รองนายกเทศมนตรีฯ

 

 

นายธีรเดช บัวแย้ม

 

 
นายปิยวัฒน์ สุจินดานุพงศ์


 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 

 นายวสวัตติ์ สุทธิ
  ปลัดเทศบาล
  
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

     
                      


นางสาวระเบียบ ขยันดี

  รองปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานเทศบาล7)

 
             


   
นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง
(นักบริหารงานเทศบาล7)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

 

 

 

นางสาวระเบียบ ขยันดี
(รองปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานเทศบาล7)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างและกองสาธารณสุขฯ

  

 

นางกัลยา เสรีธนโรจน์
  (นักบริหารงานเทศบาล7)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

  


  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กลับหน้าแรก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com