แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.2558--พ.ศ.2560)
ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบางหลวง
 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557)
ประกาศใช้แผน
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบางหลวง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.2556-พ.ศ.2558)
ประกาศใช้แผน
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบางหลวง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี