สำนักปลัดเทศบาล สร้างสรรค์ผลงาน เน้นบริการประชาชน:

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รรก.หัวหน้าสำนักปลัด

 

222222222222222222222222

 

 

 

 

 

 

5555555555555555555555

นางปวิชญาดา สิทธิพรหม

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิดาภา หาญปกรณ์

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวธนัญชิดา ชวดี

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วรศรีวิศาล

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวจิราพร วิรุฬห์วงศากุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ศักดิ์ มะโนมั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

นายพินิต ศรีสารากรณ์

พนักงานดับเพลิง

 

นายเอนก ปิ่นสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต

 

นายอานนท์ วันทองโชค

พนักงานดับเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สำนักปลัดเทศบาล
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานอื่นใดที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

ฝ่ายอำนวยการ มี 4 งาน คือ

-งานแผนและงบประมาณ

-งานการเจ้าหน้าที่

-งานธุรการ

-งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ฝ่ายปกครอง มี 3 งาน คือ

-งานทะเบียนราษฎร

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานนิติการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมสำนักปลัดฯ

  บุคลากร

1
นางปวิชญาดา สิทธิพรหม นักพัฒนาชุมชน
2
นางสาวจิดาภา หาญปกรณ์ เจ้าพนักงาวิเคราะห์นโยบายและแผน
3
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วรศรีวิศาล เจ้าพนักงานทะเบียน
4
นางสาวธนัญชิดา ชวดี เจ้าพนักงานธุรการนท
5
นางสาวจิราพร วิรุฬห์วงศากุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6
นายเอนก ปิ่นสุวรรณ พนักงานขับรถยยต์
7
นายพินิต ศรีสารากรณ์ พนักงานดับเพลิงบียน
8
นายอานนท์ วันทองโชค พนักงานดับเพลิง
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com