รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม

สำนักปลัดเทศบาลฯ

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๒   (บาท)

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๓   (บาท)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา๕ ธันวามหาราช
๑๑๓,๔๒๐  บาท  
๑๙๒,๙๕๐  บาท
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๑๐๓,๗๑๐  บาท
๖๕,๐๐๐  บาท
โครงการเสริมสร้างวินัยการจราจรสำหรับเด็กและเยาวชน
๑๐,๐๐๐  บาท
๑๐,๐๐๐  บาท
โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
๑๗,๔๖๓  บาท
๕๐,๐๐๐  บาท
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
๒๙,๓๖๐  บาท
-

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับคณะกรรมการชุมชน  อสม.  สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ที่ปรึกษากรรมการชุมชน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๕๒,๓๘๐  บาท
-
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
๘๙๖,๐๐๐  บาท
๙๘๓,๐๐๐  บาท
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
-
๒๘,๕๓๖  บาท
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน  อปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัย
-
๑๐๐,๐๐๐  บาท