กองช่าง มุ่งมั่น พัฒนาเทศบาล สู่ความเจริญ...
 

กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคา รตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัต ิติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุม  การบำรุง รักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บ รัก ษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง  งานดูแลรักษา ที่สาธารณะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2  ฝ่าย คือ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง แบ่งเป็น 2  งานคือ
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง 
ฝ่ายการโยธา แบ่งเป็น  2  งานคือ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1
นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รรก.ผู้อำนวยการกองช่าง
2
นายสุจินดา คำมุงคุณ คนงาน
3
   
4
   

 

...ผลงานกองช่าง >>>
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com