รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๒  (บาท)

งบประมาณ ปี ๒๕๕๓  (บาท)

 ๑

โครงการสาธารณสุขเพื่อประชาชน

๓๗,๑๓๕  บาท

-

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒๕,๕๐๐  บาท

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

๓๑,๔๐๐  บาท

๑๔๔,๑๐๐  บาท

โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  (การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด/ร้านค้า)

๑๒๒,๑๐๒  บาท

 

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

๑๒,๗๐๐  บาท

๑๕,๐๐๐  บาท

โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

-

๒๕๐,๐๐๐  บาท

โครงการลอกวัชพืชในแม่น้ำ  คูคลอง

-

๖,๐๐๐  บาท

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า