กองสาธารณสุข พัฒนาคน พัฒนางาน สู่บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุขงานอนุรักษ์ฟื้นฟู และ สงวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งเป็น  ๒  ฝ่าย คือ
๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แบ่งเป็น  ๒  งานคือ
๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ งานรักษาความสะอาด  
๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข  แบ่งเป็น  ๒  งานคือ
๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ
๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

...บุคลากร >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวระเบียบ ขยัยดี

รองปลัดเทศบาล

รรก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

 

 

 

นางสาวกุลปรียา เกื้อรัมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

นายหิรัญ มูลทองน้อย

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเชิดศักดิ์ คงขวัญเมือง

พนักงานขับรถยนต

นายเกียรติศักดิ์ กองม่วง

พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

 

 

นายวิโรจน์ จิระวโรภาส

คนงาน

 

 

 

 

นางเกษร สุจินดานุพงศ์

คนงาน

 

 

 

นายทองคำ หอมจันทร์

คนงาน

 

นายไพฑูรย์ ดอนไพรบุญ

คนงาน

 

นายสุรพล วิชัยรัตน์

คนงาน

 

 

..ประมวลภาพกิจกรรม >>>
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com