กองสาธารณสุข พัฒนาคน พัฒนางาน สู่บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุขงานอนุรักษ์ฟื้นฟู และ สงวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งเป็น  ๒  ฝ่าย คือ
๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แบ่งเป็น  ๒  งานคือ
๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ งานรักษาความสะอาด  
๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข  แบ่งเป็น  ๒  งานคือ
๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ
๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

...บุคลากร >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวระเบียบ ขยัยดี

รองปลัดเทศบาล

รรก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

 

 

นางเกษร สุจินดานุพงศ์

คนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเชิดศักดิ์ คงขวัญเมือง

พนักงานขับรถยนต

นายวิโรจน์ จิระวโรภาส

คนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทองคำ หอมจันทร์

คนงาน

 

นายไพฑูรย์ ดอนไพรบุญ

คนงาน

 

นายสุรพล วิชัยรัตน์

คนงาน

 

 

..ประมวลภาพกิจกรรม >>>
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com