กองคลัง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้างค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ   ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปีและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น ๓  ฝ่าย คือ
๑ ฝ่ายบริหารงานการคลัง แบ่งเป็น ๒ งานคือ
๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๑.๒ งานสถิตการคลัง
๒  ฝ่ายพัฒนารายได้  แบ่งเป็น ๒ งาน คือ
๒.๑ งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้ 
๒.๒ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๓  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  แบ่งเป็น ๒ งานคือ
๓.๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน
๓.๒ งานการเงินและการบริการเกี่ยวกับประปา

รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

นางกัลยา เสรีธนโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ลักษณ์คณา ทองอ่วมใหญ่

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

น.ส.สุรีรัตน์ สำราญทรัพย์

เจ้าพนักงานการคลัง 6

 

น.ส.นิรมล แสงอัมพรไชย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

 

 

น.ส.ศิริพร พึ่งนุสนธิ์

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจิรัฎฐ์ สวัสดิ์เล็ก

พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาววจิราภรณ์ มะโนมั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

น.ส.พัชราภรณ์ มูลทองสงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com