ผลงานกองการศึกษา
ที่
โครงการ/งาน/กิจกรรม
งบประมาณ/บาท
1
งานวันเด็กแห่งชาติ
100,000
2
ประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน
100,000
3
ประเพณีสงกรานต์เทศบาลบางหลวง
100,000
4
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
50,000
5
การแข่งแข่งกีฬาชุมชน ท้องถิ่นสัมพันธ์
50,000
6
80,000
7
การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อเทศบาลตำบลบางหลวง
35,000
8
ประเพณีลอยกระทงตำบลบางหลวง
100,000
9
ส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด
35,000
10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บัณฑิตน้อย
35,000


กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com