กองการศึกษา
ครูออน<บังอร>
บุคลากร ..


นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

มณีนุช จันคำ

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ

 

นางสาวพัฒน์นรี สามงามเสือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัคน์ไพลิน น่วมอ่ม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณีรัตน์ พุ่มกุมาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวจันจิรา รื่นนุสาน

ผู้ดูแลเด็ก

นางพงษ์ศิริ ดอนไพรที

คนงาน

อำนาจหน้าที่..

 ฝ่ายบริหารพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 มีหน่วยงานและงานในหน้าที่
 งานธุรการ มีดังนี้
งานสารบรรณ
งานการเงิน งานพัสดุและประสานงานโรงเรียน
งานประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ
งานรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแผนของกองการศึกษา
งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    งานตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับการดำเนินงานงบที่เทศบาล
    อุดหนุนให้ส่วนราชการ โรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ด้านการศึกษา
    ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา มีดังนี้
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานวิจัยทางการศึกษา
งานบริหารและวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานให้บริการทางการศึกษา
งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในสถานศึกษา
งานสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
    ในและนอกสถานศึกษา
งานการสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา

งานส่งเสริมการกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม
  และประเพณี มีดังนี้

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
งานกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
งานกิจกรรมทางศาสนา
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานการศึกษาตามอัธยาศัย
งานอาคารสถานที่สำหรับการกีฬาและนันทนาการ
งานการสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนชมผลงานกองการศึกษา

กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com