ประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโคโรนา 2019

0
42