โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างพื้น ถนนเทศบาลซอย 6 และบริเวณท่ารถโดยสารหลังจากการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเสร็จแล้ว เป็นการทำความสะอาด ลดมลพิษจากฝุ่นละออง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

  
  Home