โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบางหลวง จัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ" โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 133 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการรวมกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ในการนี้ เทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

 

 
   
  Home