โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566? เทศบาลตำบลบางหลวง จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายอนุชา ใจช่วงโชติ? นายอำเภอบางเลน การจัดงานครั้งนี้?มี?วัตถุประสงค์?เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่กับชาวบางหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง?และ?ครอบครัว? และเป็?นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม?ดนตรีจีนหล่อโกว้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน ของโรงเรีย?นแสดงเชิดสิงโต การแสดง?แห่มังกร และยังมีขบวนแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็?นธงประกอบด้วยคำมงคล?ที่ใช้อำนวย?อวยพรในเทศกาล?ตรุษจีน? เชิญ?ธงโดยสาวงาม? ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ ์ขบวนธูปเทียนของมงคล ขบวนหาบกระเช้าดอกไม้มงคล ขบวนหล่อโก้วมงคล ขบวนแห่ธงมงคล เป็นต้น เทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรง ร่วมใจสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่อนุชน?คนรุ่นหลัง?สืบไป

  Home