โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน โดยจัดส่งกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล 11 คน เปตอง และกีฬาพื้นบ้านวิ่งกระสอบ เริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2566 (เฉพาะวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบางเลน นั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ในการนี้นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินค่าตอบแทนในฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา และให้โอวาทแก่นักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี นางสาวระเบียบ ขยันดี รองปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเรื่องการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาร่วมชมร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ตั้งแต่ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  
  
  
   
   
   
  Home