โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง  และคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ราย  ตามโครงการนายกลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข
  ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค     เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในครั้งนี้ด้วย

 

  Home