โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...  
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบ ให้กำลังใจพนักงานเทศบาลที่ระดมกำลังทำคันกันน้ำ พร้อมนี้ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง สอบถามปัญหาความต้องการ เพื่อหาแนวทางบรรเทาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้

เก็บหลักฐาน รับทราบคำสั่งในการปฏิบัติ
เตรียมพร้อม
ลงมือปฏิบัติ
กวาดๆๆ
  Home