โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...   เทศบาลตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน ฉัตรมงคล ณ สำนักงานเทศบาลฯ
   นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้นำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    ในการนี้เทศบาลตำบลบางหลวง จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบางหลวงร่วมลงนาม
  ถวายพระพรชัยมงคล ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานบ้านพักอาศัย
  ประดับธงชาติไทย  คู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับไฟบริเวณ ให้เหมาะสมสวยงาม ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565


  Home