โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล?? ประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และคณะฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน และจุดตรวจ 7 วันอันตราย ของเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง นายธเนศ ปานอุทัย ,นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี นายสุภาษิต อรรถนันท์ กำนันตำบลบางหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งดำเนินการจัดจุดบริการเปลี่ยนไฟหน้า-ท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อบริการประชาชนกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดเหตุทางท้องถนนให้มีความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2567 ในการนี้นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลนได้สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตรายด้วย

  Home