รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน1ต.ค.-31มี.ค.)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ click::::
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) click::::
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) click::
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.2566-2570) click::::