โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางหลวง ดำเนินการจัดโครงการวันเทศบาล โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการฯ และพนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ด้วยวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2476 เป็นวันประกาศใช้ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476” กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เทศบาลตำบลบางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในบทบาท และหน้าที่ของเทศบาล ที่มีพึงมีต่อพี่น้องประชาชน จึงได้จัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม ความสามัคคี ความสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล มีการดำเนินกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่มีต่อประชาชน การประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตน ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งการทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางหลวง

   
  Home