โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “วันดินโลก (World Soil Day)” 5 ธันวาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลบางหลวง รวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ถวายพานพุ่มดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเยือน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน.

 

  Home