โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการนายกลงพื้นที่ ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี
ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

  
  
  Home