โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวงพร้อมลงพื้นที่ชุมชุนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟูตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ต่อไป

 
   
   
  Home